Starburst US Magazine 
Starburst (Magazin US) (1978-1985)
11978/01 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
21978/02 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
31978/03 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
41978/04 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
51978/05 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
61978/06 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
71978/07 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
81978/08 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
91978/09 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
101978/10 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
111978/11 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
121978/12 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
131979/01 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
141979/02 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
151979/03 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
161979/04 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
171979/05 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
181979/06 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
191979/07 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
201979/08 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
211979/09 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
221979/10 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
231979/11 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
241979/12 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
251980/01 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
261980/02 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
271980/03 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
281980/04 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
291980/05 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
301980/06 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
311980/07 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
 Ft:Feature(s) 
321980/08 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
 Ft:Feature(s) 
331980/09 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
 Ft:Feature(s) 
341980/10 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
351980/11 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
 Ft:Feature(s) 
361980/12 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
371981/01 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
381981/02 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
391981/03 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
 Ft:Feature(s) 
401981/04 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
 Ft:Feature(s) 
411981/05 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
 Ft:Feature(s) 
631983 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
 Ft:Feature(s) 
651983 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
 Ft:Feature(s) 
801985 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
 Ft:Feature(s) 
1781985 ?
 Cover??
Ti:??
Cr:G.:
Am:Date unknown
 Ft:Feature(s) 
3001985 ?
 Cover??
Ti:300 th issue?
Cr:G.: