HULK 
Hulk (Reprint) (1999) (Marvel Dtld.) [mit US Daten]
11999/08 ?
 Cover??
Ti:Der Hulk?
Cr:W: Stan Lee - P/L: Jack Kirby - I/F: Paul Reinman - L: Art Simek - C: [N.G.] - ‹:?
Am:Reprint der 1. Ausgabe/ Beipack in Jubilšums Pack #5
Banner (2002) (Marvel Dtld.) [mit US Daten]
12002/06 ?
 Cover??
Ti:Banner, Teil 1?
Cr:W: Brian Azzarello - P/L: Richard Corben - I/F: Richard Corben - L: Wes Abbott, Comicraft, Richard Starkings - C: Studio F - ‹:?
Pe:Hulk I
Ti:Banner, Teil 2?
Cr:W: Brian Azzarello - P/L: Richard Corben - I/F: Richard Corben - L: Wes Abbott, Comicraft, Richard Starkings - C: Studio F - ‹:?
Pe:Hulk I
22002/07 ?
 Cover??
Ti:Banner, Teil 3?
Cr:W: Brian Azzarello - P/L: Richard Corben - I/F: Richard Corben - L: Wes Abbott, Comicraft, Richard Starkings - C: Studio F - ‹:?
Pe:Hulk I
Ti:Banner, Teil 4?
Cr:W: Brian Azzarello - P/L: Richard Corben - I/F: Richard Corben - L: Wes Abbott, Comicraft, Richard Starkings - C: Studio F - ‹:?
Pe:Hulk I